Shopping Cart

No products in the cart.

1. Pendahuluan

1.1. Selamat datang ke https://jiwakembara.com (selanjutnya dirujuk sebagai “Laman”). Dalam menggunakan laman web dan perkhidmatan kami, pengguna bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang terkandung dalam dokumen ini.

2. Pendaftaran Akaun

2.1. Pengguna diberi pilihan untuk mendaftar akaun untuk membuat pembelian di Laman ini.
2.2. Pengguna bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan kata laluan dan memastikan bahawa maklumat yang diberikan adalah tepat dan terkini.

3. Penggunaan Laman dan Perkhidmatan

3.1. Pengguna tidak boleh menggunakan laman web ini untuk tujuan yang melanggar undang-undang atau melanggar hak orang lain.
3.2. Pengguna bersetuju untuk tidak menggangu, menyalahi, atau mempengaruhi operasi laman web ini dalam apa jua cara yang negatif.

4. Harga dan Bayaran

4.1. Harga produk yang dipaparkan di Laman adalah dalam Ringgit Malaysia (MYR) dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.
4.2. Pembayaran penuh harus dibuat sebelum penghantaran produk.

5. Penghantaran dan Pengembalian

5.1. Jiwa Kembara akan mengeluarkan produk yang dipesan untuk penghantaran dalam tempoh yang ditetapkan.
5.2. Semua pengembalian atau penukaran produk harus dibuat dalam tempoh yang ditetapkan dan mengikut syarat yang ditentukan oleh Jiwa Kembara.

6. Pengecualian Liabiliti

6.1. Jiwa Kembara tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh pengguna sebagai akibat daripada penggunaan laman web ini.

7. Hak Cipta dan Harta Intelek

7.1. Kandungan pada laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan hak harta intelek. Pengguna tidak dibenarkan untuk meniru, mengedar, mengubah atau mengguna semula kandungan ini tanpa kebenaran bertulis daripada Jiwa Kembara.

8. Pindaan kepada Terma dan Syarat

8.1. Jiwa Kembara berhak untuk meminda terma dan syarat ini pada bila-bila masa dengan memberikan notis yang munasabah kepada pengguna jika terdapat sebarang perubahan material.

9. Privasi dan Data Peribadi

9.1. Jiwa Kembara komited untuk melindungi privasi dan data peribadi pengguna. Polisi privasi kami menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi maklumat peribadi pengguna. Pengguna bersetuju untuk mematuhi polisi privasi kami.

10. Pautan Laman Web Lain

10.1. Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang tidak dikawal atau dikendalikan oleh Jiwa Kembara. Jiwa Kembara tidak bertanggungjawab atas kandungan laman web pihak ketiga tersebut atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan laman web pihak ketiga tersebut.

11. Penafian

11.1. Kembara tidak dapat menjamin bahawa laman web ini akan bebas daripada kesilapan, gangguan atau virus. Jiwa Kembara tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan laman web ini.


Jika pengguna mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan syarat dan terma atau ingin melaporkan pelanggaran syarat dan terma ini, sila hubungi perniagaan kami melalui saluran komunikasi yang disediakan pada laman web ini.